بازگشت به صفحه سوالات  

 
عنوان سوال: انتظارات پنجره
       متن سوال :  انتظاراتی که ازیک پنجره مناسب داریم
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تاریخ ثبت:  1391/04/18 سوال کننده: حيدري اطلاعات تماس :


3 پاسخ :

1- عایق خوب حرارتی باشد

2- عایق خوب صوتی باشد

3- زیبا باشد

4- با دوام باشد

5- عایق در مقابل گرد، غبار و دود باشد 

6- ایمن باشدتاریخ ثبت پاسخ :1391/04/18  
     1

\